เมืองเก่าแก่กรุงเบรุต เลบานอน ติดอันดับสวยที่สุดในโลก

กรุงเบรุต (Beirut) ถือว่าเป็นเมืองเก่าที่เป็นศูนย์กลางการศึกษามาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันโบราณ และยังมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องสำคัญๆในทางประวัติศาสตร์มากมาย และปัจจุบันกรุงเบรุตยังเป็นเมืองหลวง และเมืองท่าที่สำคัญของ เลบานอน (Lebanon) อีกด้วย

สำหรับที่นี่นั้นถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ ที่มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ของผู้คนที่มีมาตั้งแต่ยุคหิน และได้ก่อตั้งเป็นชุมชนเมืองของชาวฟินิเชีย (Phoenicia) ที่ ซึ่งนับย้อนหลังไปได้ถึง 5,000 ปีเลยทีเดียว

กรุงเบรุต

ชื่อของเมืองเบรุต ปรากฏในจารึกของอียิปต์โบราณที่เรียกว่า จารึกเทลส์ เอลอมาร์นา ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญเมืองหนึ่งในสมัยจักรวรรดิโรมัน เบรุตถูกกองทัพโรมันทำลายหลายครั้ง จนโรมันได้เข้ามาปกครองเมื่อ ค.ศ.1022 ทำให้เบรุตมีเริ่มมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงที่เป็นอาณานิคมของโรมัน มีชื่อเสียงทางด้านการศึกษา กฎหมายตั้งแต่ ค.ศ.1286

เบรุต อยู่ภายใต้การปกครองของหลายชนชาติ มีการเปลี่ยนมือเรื่อยมา จนถึงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ประเทศเลบานอนได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในช่วงปี ค.ศ.1920-1943 ช่วงนั้นถือได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองสุดของเบรุต เพราะสถาปัตยกรรมของเมืองที่สวยงาม เพราะได้รับอิทธิพลจากฝรั่เศส กลายเป็นเมืองแห่งแฟชั่น และทันสมัย จนได้รับฉายาว่า “ปารีสแห่งตะวันออก” นั่นเอง…